Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

Chi tiết thanh lý xem cụ thể tại file đính kèm.

Chi tiết tin