GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm DB KTTV QG - National Centre for Hydrometeorological Forecasting - NCHMF) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo quyết định 1600/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia được thành lập theo quyết định 1600/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
Nội dung Quyết định số 1600/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:
1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn có chức năng tổ chức thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, nguồn nước, hải văn (sau đây gọi chung là dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn); thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là đơn vị sử dụng ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, đề án, dự án, nhiệm vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật việc sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn cho hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn, xu thế biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước, trong khu vực và trên thế giới theo quy định.

4. Thực hiện nghiệp vụ dự báo, cảnh báo, bao gồm:

a) Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão; mưa lớn; lũ, ngập lụt; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối; nắng nóng; hạn hán, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; xâm nhập mặn; dông, lốc, sét, mưa đá; gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước biển dâng, triều cường, sương mù; chỉ số tia cực tím (UV) và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác;

b) Dự báo tác động và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn;

c) Dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền, trên biển thời hạn đến 10 ngày;

d) Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn tháng, thời hạn mùa, dự báo khí hậu, đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu;

đ) Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn, thời hạn vừa, thời hạn tháng, thời hạn mùa và dự báo nguồn nước cho các lưu vực sông;

e) Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn đến 10 ngày, thời hạn tháng, đánh giá xu thế nước biển dâng do biến đổi khí hậu cho các vùng biển Việt Nam.

5. Ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định.

6. Thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Xây dựng bộ chuẩn khí hậu quốc gia, phân vùng rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước, báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia, khung dịch vụ khí hậu quốc gia cho Việt Nam trên cơ sở Khung dịch vụ khí hậu toàn cầu theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình và phổ biến thông tin về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; hướng dẫn sử dụng thông tin khí tượng thủy văn cho các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo phân công của Tổng cục trưởng.

10. Tham gia ý kiến về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kế hoạch tác động vào thời tiết theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Tham gia đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thử nghiệm, kiểm định, đánh giá các mô hình, công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác quốc tế về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

14. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, xu thế biến đổi khí hậu; tư vấn, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng, khí hậu, thủy văn, nguồn nước, hải văn, môi trường, tiềm năng gió, mặt trời, sóng, thủy điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, khai thác, sản xuất năng lượng không tái tạo và tái tạo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

16. Quản lý tổ chức, bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định và phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.
Tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
1.Lãnh đạo Trung tâm
a) Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; trình Tổng cục trưởng các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Trung tâm.
c) Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
2.Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:
1. Văn phòng.
2. Phòng Dự báo khí hậu.
3. Phòng Dự báo số và viễn thám.
4. Phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai.
5. Phòng Dự báo thời tiết.
6. Phòng Dự báo thủy văn.
Giám đốc:          Ông Mai Văn Khiêm, Tiến sĩ              Email: maikhiem77@gmail.com
Phó Giám đốc: 
                           Ông Nguyễn Bá Thủy, Tiến sĩ           Email: thuybanguyen@gmail.com
                           Ông Hoàng Phúc Lâm, Tiến sĩ          Email: hplam@monre.gov.vn
                           Ông Hoàng Văn Đại, Tiến sĩ             Email: Daihyro2003@gmail.com               
Địa chỉ liên hệ
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701; Fax: 84-4-39336083
Email: vtttkttv@monre.gov.vn
Website: