Weather Yen Bai

Current weather
Update : 13h 28/10/2021
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 70
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
26°C
20°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/10/2021
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Sunday 31/10/2021
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Monday 01/11/2021
23°C
21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Tuesday 02/11/2021
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Wednesday 03/11/2021
26°C
22°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
27°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 07/11/2021
26°C
24°C
Có mây, có mưa rào

Temperature chart for the past 10 days