Weather Tuyen Quang

Current weather
Update : 16h 24/07/2021
 • Temperature
  : 35°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 61
 • Wind
  : Gió nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 25/07/2021
35°C
°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Monday 26/07/2021
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 27/07/2021
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 28/07/2021
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào
Thursday 29/07/2021
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 30/07/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 31/07/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 01/08/2021
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Monday 02/08/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 03/08/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days