Weather Thai Binh

Current weather
Update : 13h 24/07/2021
 • Temperature
  : 32°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió đông - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 25/07/2021
33°C
°C
Có mây, ngày không mưa
Monday 26/07/2021
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 27/07/2021
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Wednesday 28/07/2021
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 29/07/2021
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Friday 30/07/2021
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 31/07/2021
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 01/08/2021
34°C
29°C
Có mây, không mưa
Monday 02/08/2021
34°C
29°C
Có mây, không mưa
Tuesday 03/08/2021
35°C
29°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days