Weather Son La

Current weather
Update : 16h 28/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 79
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
25°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/10/2021
25°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/10/2021
26°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Monday 01/11/2021
26°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Tuesday 02/11/2021
26°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Wednesday 03/11/2021
27°C
19°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
28°C
19°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
29°C
20°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
28°C
21°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
28°C
21°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days