Weather Nam Dinh

Current weather
Update : 13h 06/06/2023
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 85
 • Wind
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Wednesday 07/06/2023
32°C
27°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thursday 08/06/2023
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Friday 09/06/2023
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Saturday 10/06/2023
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Sunday 11/06/2023
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Monday 12/06/2023
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Tuesday 13/06/2023
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Wednesday 14/06/2023
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 15/06/2023
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 16/06/2023
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days