Weather Long An

Current weather
Update : 15h 28/10/2021
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 62
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
32°C
25°C
Có mây, ngày không mưa
Saturday 30/10/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/11/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/11/2021
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 06/11/2021
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
33°C
25°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days