Weather Da Lat

Current weather
Update : 16h 28/10/2021
 • Temperature
  : 22°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 75
 • Wind
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
28°C
19°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
30°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/10/2021
31°C
19°C
Có mây, không mưa
Monday 01/11/2021
30°C
19°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
31°C
18°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
30°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/11/2021
31°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Friday 05/11/2021
31°C
20°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
31°C
19°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
31°C
19°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days