Weather Dong Thap

Current weather
Update : 13h 24/07/2021
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 74
 • Wind
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 25/07/2021
32°C
°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Monday 26/07/2021
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 27/07/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 28/07/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 29/07/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 30/07/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 31/07/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 01/08/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 02/08/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 03/08/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days