Weather Dien Bien

Current weather
Update : 16h 24/07/2021
 • Temperature
  : 34°C
 • Weather
  : Ít mây, trời nắng
 • Humidity
  : 64
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Sunday 25/07/2021
31°C
°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Monday 26/07/2021
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 27/07/2021
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 28/07/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 29/07/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 30/07/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 31/07/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 01/08/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 02/08/2021
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 03/08/2021
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days