Weather Dak Nong

Current weather
Update : 19h 28/10/2021
 • Temperature
  : 22°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
30°C
21°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
32°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
32°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
32°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/11/2021
33°C
18°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
32°C
19°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
33°C
18°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
34°C
19°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
34°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
34°C
18°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days