Weather Da Nang

Current weather
Update : 16h 28/10/2021
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 89
 • Wind
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
29°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Saturday 30/10/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Sunday 31/10/2021
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/11/2021
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days