Weather Bac Giang

Current weather
Update : 16h 28/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 92
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/10/2021
25°C
20°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Saturday 30/10/2021
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Sunday 31/10/2021
26°C
20°C
Nhiều mây, có mưa to
Monday 01/11/2021
25°C
20°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Tuesday 02/11/2021
26°C
21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Wednesday 03/11/2021
29°C
22°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
30°C
23°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/11/2021
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/11/2021
29°C
24°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days