TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO, TIN CẢNH BÁO LŨ KHU VỰC BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO, TIN CẢNH BÁO LŨ KHU VỰC BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ

Chi tiết tin