TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ, CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ,  CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Chi tiết tin