TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NGÃI

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NGÃI

Chi tiết tin