BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN NGẮN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN NGẮN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin