BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÙNG BIỂN PHÚ QUỐC (Từ ngày 07/08 đến ngày 09/08/2022)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÙNG BIỂN PHÚ QUỐC (Từ ngày 07/08 đến ngày 09/08/2022)