Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/9-15/10/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/9-15/10/2021

Trong nửa cuối tháng 9, tình trạng ẩm có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghê An, còn các khu vực khác ở trạng thái bình thường. Trong nửa đầu tháng 10/2021, tình trạng ẩm xuất hiện ở khu vưc Trung Bộ, còn các khu vực khác ở tình trạng bình thường. 

Chi tiết tin