Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/8/2021
Dự báo, trong cả thời kỳ dự báo từ 01-31/8/2021, các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái bình thường, riêng khu vực Trung Bộ ở trạng thái khô hạn.

HOÀNG THỊ MAI

Chi tiết tin